Hip Hop & Graffiti Jam

June 7th, 2019

Friday (Skate Park)

Special Image

Hip Hop Jam

16:00

Special Image

1 vs 1 Kids B-Boy (Break Dance) Battle

17:00

Special Image

Graffiti Jam

16:00 – 18:00

Share